در ستایش «جیان لوئیجی بوفون»؛ باوقارترین ورزشکار عصر ما

وقتی قرار است بازنده از میدان مسابقه بیرون بیایی، دیگر چه تفاوتی می کند ریشت را اصلاح کرده باشی یا نه؟! مثل شب تلخ حذف ایتالیا از جام جهانی روسیه، شبی که خداوندگار خوش قلب فوتبال با ته ریش هایی که به سفیدی می زد، سعی می کرد اشک هایش را از لنز دوربین های رسانه ها بدزد اما دوربین های لعنتی شکارش کردند.

در ستایش «جیان لوئیجی بوفون»؛ باوقارترین ورزشکار عصر ما

ادامه خواندن در ستایش «جیان لوئیجی بوفون»؛ باوقارترین ورزشکار عصر ما